วิทยาลัยผู้ประกอบการ (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560)

    วิทยาลัยผู้ประกอบการ
          BA212 การจัดการการปฏิบัติการและบริหารต้นทุน
          BE421 การปฏิบัติการธุรกิจ 7
          BX604 การจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ 7