National Conference Presentation

ปี 2561

ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ,.(2561).ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของธุรกิจจัดหานักแสดง กรณีศึกษาบริษัท โมเดลลิ่ง จำกัด,.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,.(2561).ความสามารถในการยับยั้งเชื้อราของครีมปกปิดผมขาวธรรมชาติจากน้ำมันเนื้อในเมล็ดมะม่วง,.การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018),มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

บุญหญิง สมร่าง,.(2561).การพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทองโดยวิธีบอกซ์ – เจนกินส์และวิธีการของวินเตอร์,.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. Continue reading “National Conference Presentation”

International Conference Presentation

YEAR 2019

Kilenthong,Weerachart,. (2019). Skill Bundling and Earning Inequality,.The 19th Annual SAET Conference.

Chueasuai, Pasakara,. (2019). Constructing Green Discourses in a Thai TV Lifestyle Programme., The 8th International Language Conference (ILLC) 2019.

Srisomyong, Niorn,. (2019). Major Attributes and Key Success Factors for Medical Tourism., International Conference on Business and Social Science 2019.

La-ong-in Thayarnsin, Sarinya,. (2019). The Quality of Medical Product and Service Influence Revisit Intention through Destination Image: The Case of Cosmetic Surgery Tourism in Thailand., 2019 International conference on Business, Information, Tourism, and Economics (ICBITE 2019).

Continue reading “International Conference Presentation”

ข่าวประชาสัมพันธ์

Click

*************************************************************************************

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุน ววน. ชื่อทุน “Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  ปีงบประมาณ 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ระยะเวลาการประกาศทุน 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08:00 น.22 ตุลาคม 2563 เวลา 16:30 น.  ท่านใดสนใจสามารถดูยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/ ผ่านระบบ NRIIS เท่านั้น

**************************************************************************************

ขอประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานที่ประกาศทุน: กองการต่างประเทศ (กกต.) ระยะเวลาการประกาศทุน 10 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น.30 ตุลาคม 2563 เวลา 16:30 น. ท่านใดสนใจสามารถดูยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/ ผ่านระบบ NRIIS เท่านั้น

**************************************************************************************

ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับทุนประเด็นการวิจัยสำคัญกลุ่มอุตสาหกรรม (S-Curve) 1. อุตสาหกรรมอาหาร 2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3. อุตสาหกรรมดิจิทัล 4. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5. อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ 6.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 7.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์8.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ9.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ หน่วยงานที่ประกาศทุนและรับผิดชอบ: กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ระยะเวลาการประกาศทุน 20 กันยายน 2562 เวลา 01:00 น.30 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น.  ท่านใดสนใจสามารถดูยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/ ผ่านระบบ NRIIS เท่านั้น

**************************************************************************************

ทุนส่งเสริมวิจัย มกค.

ปี 2019

Symbolic Sequence Effects on Judgments of Truth โดยอาจารย์ ดร.สุมิตรา       อัศว์ไชยตระกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

การโฆษณากับการปรับตัวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

การวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมโยงตราสินค้าและการรับรู้ตราสินค้าจากการใช้ Spoke-characters ของไลน์สติกกอร์ในประเทศไทย โอย อาจารย์นริส  พิเชษฐพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม: กรณีศึกษาผักเรดโอ๊คและกรีนโอ๊ค โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue reading “ทุนส่งเสริมวิจัย มกค.”

ข่าวอบรมและสัมมนา

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถดูรายละเอียดได้จาก link  http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2019/index.php หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-697-6380-1 มือถือ 06-4727-7282 Fax: 02-692-3516

Continue reading “ข่าวอบรมและสัมมนา”