อัตลักษณ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปรัชญา/ปณิธาน : พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(Business Smart) และสังคม
วิสัยทัศน์ : เป็น Best Practice ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจชั้นนำที่มีคุณธรรม
พันธกิจ
   1. สร้าง เสริม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) และสังคม
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ
   3. สร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ความรู้ทางวิชาการ
   4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมสากล
   5. สร้างเครือข่ายบุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
   6. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
   7. พัฒนาระบบการบริการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างเสริม และพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart)
   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการให้นักศึกษามีความสุขกาย สุขใจ
   3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล
   4. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
   5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
   6. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
   7. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
นโยบาย
   ฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินนโยบายตามหลักพันธกิจของฝ่ายและของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) และเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมควบคู่ความรู้ทางวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษายังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของฝ่ายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบุคลากรด้านจัดกิจกรรมอย่างมืออาชีพ