บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา

       
   
คุณปฏิภาณ ขันธหัตถ์ 
รักษาการหัวหน้ากองกิจกรรม
นักศึกษา
   
       
   
คุณอภิชาติ วรพรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจกรรมนักศึกษา
   
:: กิจกรรมนักศึกษา ::
คุณพราวฐิตา อานามนารถ 
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณปิยะพงศ์ มาลัยมงคล 
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณสบัดชัย เรืองเสนา 
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณอัจรงค์ โพธารมภ์
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณปรัชพร  ปฤชานนท์์
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
:: วินัยนักศึกษา ::
คุณอรรถพล อ่วมสิน
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณสุรสิทธิ์ แก้วนิรมิตร์
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณธงชัย สิทธิ
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
คุณวลัยพร วีณะคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรม
นักศึกษา
-- ว่าง --
--
--