บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา

 
 
   
 
คุณปฏิภาณ ขันธหัตถ์ 
หัวหน้ากอง
กิจกรรมนักศึกษา
   
:: กิจกรรมนักศึกษา ::
   
คุณพราวฐิตา อานามนารถ 
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณสบัดชัย เรืองเสนา  
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณอัจรงค์ โพธารมภ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
   
:: วินัยนักศึกษา ::
 
คุณอภิชาติ วรพรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณสุรสิทธิ์ แก้วนิรมิตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณวลัยพร วีณะคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณชยานนท์ วัฒนกีวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา