บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา

       
   
ผศ.ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
รักษาการหัวหน้ากอง
กิจกรรมนักศึกษา
   
:: กิจกรรมนักศึกษา ::        
คุณพราวฐิตา อานามนารถ 
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณสบัดชัย เรืองเสนา  
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณอัจรงค์ โพธารมภ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
   
:: วินัยนักศึกษา ::        
คุณอภิชาติ วรพรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณชยานนท์ วัฒนกีวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณวรรณวิมล นามวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา