บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา

       
   
คุณปฏิภาณ ขันธหัตถ์ 
รักษาการหัวหน้ากอง
กิจกรรมนักศึกษา
   
:: กิจกรรมนักศึกษา ::
คุณพราวฐิตา อานามนารถ 
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณสบัดชัย เรืองเสนา  
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณธงชัย สิทธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณอัจรงค์ โพธารมภ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
-- ว่าง --
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรม
นักศึกษา
:: วินัยนักศึกษา ::
คุณอภิชาติ วรพรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณสุรสิทธิ์ แก้วนิรมิตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณวลัยพร วีณะคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
คุณชยานนท์ วัฒนกีวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
-- ว่าง --
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา