บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองสวัสดิการนักศึกษา

       
   
คุณบรรจรัตน์ อินทนู
รักษาการหัวหน้ากองสวัสดิการ
นักศึกษา
   
       
   
คุณธำรงค์ศักดิ์ นุชพืชบัวแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้ากองสวัสดิการนักศึกษา
   
คุณกนกพร กำเนิดแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษากองสวัสดิการ
นักศึกษา
คุณอรทัย ศาสตร์สาระ
อาจารย์ที่ปรึกษากองสวัสดิการ
นักศึกษา
คุณชุลีพรรณ แขวงแดง 
อาจารย์ที่ปรึกษากองสวัสดิการ
นักศึกษา
คุณสุภัคจิรา ศรีวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษากองสวัสดิการ
นักศึกษา
คุณธนาพงษ์ สมุทรรัตนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษากองสวัสดิการ
นักศึกษา
   
 
คุณณัฐชานิษฐ์ พิมพ์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษากองสวัสดิการ
นักศึกษา
คุณศศิมาภรณ์ สุตะโท
พยาบาล
คุณอัญชัญ สวัสดี
พยาบาล