บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองสวัสดิการนักศึกษา

       
    คุณบรรจรัตน์ อินทนู
รักษาการหัวหน้ากอง
สวัสดิการนักศึกษา
   
คุณธำรงค์ศักดิ์ นุชพืชบัวแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้ากองสวัสดิการนักศึกษา
คุณกนกพร กำเนิดแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณอรทัย ศาสตร์สาระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณชุลีพรรณ แขวงแดง 
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณสุภัคจิรา ศรีวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณธนาพงษ์ สมุทรรัตนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์
พยาบาล
คุณอัญชัญ สวัสดี
พยาบาล