บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองสวัสดิการนักศึกษา

       
   
คุณบรรจรัตน์ อินทนู
รักษาการหัวหน้ากอง
สวัสดิการนักศึกษา
   
       
   
คุณธำรงค์ศักดิ์ นุชพืชบัวแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้ากองสวัสดิการนักศึกษา
   
คุณกนกพร กำเนิดแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณอรทัย ศาสตร์สาระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณชุลีพรรณ แขวงแดง 
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณสุภัคจิรา ศรีวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณธนาพงษ์ สมุทรรัตนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
   
 
-- ว่าง --
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองสวัสดิการนักศึกษา
คุณดารัตน์ สัตยวิวัฒน์
พยาบาล
คุณอัญชัญ สวัสดี
พยาบาล