บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการกีฬา

 
 
 
อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์
หัวหน้ากองการกีฬา
 
 
 
 
คุณนพพล พัฒนพูสกุล
ผู้ช่วยหัวหน้ากองการกีฬา
 
คุณจุฑาวัฒน์ กำลังทวี
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา
คุณไพศาล ศรีต่ายขำ
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา
คุณสุดารัตน์ สีทองวัฒนา
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา
คุณปพนธีร์ โสภา
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา