บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการกีฬา

คุณนพพล พัฒนพูสกุล
รักษาการหัวหน้ากองการกีฬา
คุณปพนธีร์ โสภา
ผู้ช่วยหัวหน้ากองการกีฬา
คุณไพศาล ศรีต่ายขำ
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา
คุณภิชญาดา สีทองวัฒนา
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา