บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการกีฬา

       
    คุณนพพล พัฒนพูสกุล
รักษาการหัวหน้ากองการกีฬา
   
คุณภิชญาดา สีทองวัฒนา
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา
คุณไพศาล ศรีต่ายขำ
อาจารน์ที่ปรึกษากองการกีฬา
คุณปพนธีร์ โสภา
ผู้ช่วยหัวหน้ากองการกีฬา