บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

       
   
ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ
หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
   
       
   
คุณรังสิมา โฆสิตังกูร
ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
   
   
 
คุณวิเชียร วิไลแก้ว
นักวิชาการ
กองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
คุณสมพงษ์ สีหเนตร
นักวิชาการ
กองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
คุณกิตติพงษ์ อินทรัศมี
เจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม