บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

       
   
ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ
หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะ
และวัมนธรรม
   
       
   
คุณรังสิมา โฆสิตังกูร
ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะ
และวัมนธรรม
   
   
 
คุณวิเชียร วิไลแก้ว
นักวิชาการ กองส่งเสริมศิลปะ
และวัมนธรรม
คุณสมพงษ์ สีหเนตร
นักวิชาการ กองส่งเสริมศิลปะ
และวัมนธรรม
คุณกิตติพงษ์ อินทรัศมี
เจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมศิลปะ
และวัมนธรรม