บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ
หัวหน้ากอง
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คุณรังสิมา โฆสิตังกูร
ผู้ช่วยหัวหน้ากอง
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คุณวิเชียร วิไลแก้ว
นักวิชาการ
กองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
คุณสมพงษ์ สีหเนตร
นักวิชาการ
กองส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม