บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 
 
 
คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์
หัวหน้ากอง
แนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
 
 
คุณดารณี บูรณะสีม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้ากอง
แนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
คุณมัทนา บุญสิงห์
นักแนะแนว
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณวรรณวิมล นามวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
ช่วยงานกองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณสุวรรณี ฐิติมโนรถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์