บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

       
    คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์
หัวหน้ากอง
แนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
คุณดารณี บูรณะสีม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้ากอง
แนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณมัทนา บุญสิงห์
นักแนะแนว
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณสุวรรณี ฐิติมโนรถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์