บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

       
   
คุณขวัญเรือน อัศดรศักดิ์
รักษาการหัวหน้ากองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
       
   
คุณดารณี บูรณะสีม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้ากองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
คุณวารุณี กาญจนะ
นักแนะแนว
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณมัทนา บุญสิงห์
นักแนะแนว
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณกอบุญ เกล้าตะกาญจน์
นักแนะแนว
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณสุวรรณี ฐิติมโนรถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณวรรณวิมล นามวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา
ช่วยงานกองแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์