วันไหว้ครู


สโมสรนักศึกษา.....ขอเชิญน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1
เข้าร่วมพิธี "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

:: รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 10.20 น.
   > คณะเศรษฐศาสตร์
   > คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
   > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี
   > คณะวิศวกรรมศาสตร์
   > คณะนิติศาสตร์
   > วิทยาลัยนานาชาติ
:: รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 12.15 น.
   > คณะบัญชี
   > คณะนิเทศศาสตร์
   > คณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
:: รอบที่ 3 เวลา 12.30 - 14.15 น.
   > คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
   > วิทยาลัยผู้ประกอบการ

*นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โล่ และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ ทุกคนเข้าฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หากนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่มาฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา*

:: นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
   > ชั่วโมงที่ได้รับ: กิจกรรมระดับคณะ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 2 ชั่วโมง
   > การแต่งกาย: ขอความร่วมมือพกบัตรนักศึกษาและโปรดแต่งกายชุดนักศึกษาชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย