Shopping Activities (2)

กิจกรรม
ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม"
ประจำปีการศึกษา 2558
รักงานศิลป์แผ่นดินไทย
จำกัด 200 คนเท่านั้น
ลูกแม่ไทร
ใจอาสา...(5ส)
อาสาพาณิชย์
จำกัด 200 คนเท่านั้น
ชีวิตวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด
วัน เดือน ปี
3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 สิงหาคม 2558
รายละเอียดตามกำหนดการ
27 มีนาคม 2558
สมัครภายใน 24 มีนาคม 58
2 เมษายน 2558
.
3 เมษายน 2558
สมัครภายใน 25 มีนาคม 58
20 เมษายน 2558
.
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
.
หอประชุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 1, อาคาร 2, อาคาร 10
ชั้น 1
กระทรวงพาณิชย์
.
ภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จำนวนชั่วโมงกิจกรรม
กิจกรรมบังคับ
.
18 ช.ม. กิจกรรมด้านจิตอาสา
.
5 ช.ม. กิจกรรมด้านจิตอาสา
.
6-10 ช.ม. กิจกรรมด้านจิตอาสา
.
3-6 ช.ม. กิจกรรมด้านจิตอาสา
.
ติตต่อ
กองกิจกรรมนักศึกษา
โทร. 02 697 6921 - 22
กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. 02 697 6943
กองกิจกรรมนักศึกษา
โทร. 02 697 6921 - 22
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร. 02 697 6901
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร. 02 697 6951 - 52