คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


คู่มือนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลนักศึกษาในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน คือ กองกิจกรรมนักศึกษา กองสวัสดิการนักศึกษา กองการกีฬา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษายังกำกับดูแลสโมสรนักศึกษาและตัวแทนของนักศึกษาแต่ละคณะวิชา เพื่อให้เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับปรัชญา / ปณิธานและวิสัยทัศน์ของฝ่ายฯ คือ มุ่งสร้างและพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย สังคม
ดังนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงเป็นการมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม และเป็น Best Practice รวมทั้งยังให้การสนับสนุนคณะวิชาในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ แก่นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรมอีกด้านหนึ่งด้วย

สำหรับในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษามีนโยบายบริหารจัดการด้านกิจกรรมให้บรรลุตามพันธกิจ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสร้างและพัฒนากิจกรรม พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) และสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมและปรับปรุงบริการให้นักศึกษามีความสุขกาย สุขใจ มีสวัสดิการที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
4. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
5. สร้างระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
7. สร้างระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
8. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามพันธกิจนั้นหน่วยงานภายใต้สังกัดฝ่ายได้ร่วมมือกันในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงานต่างมีภาระหน้าที่และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. กองกิจกรรมนักศึกษา ที่ทำการ อาคาร 6 ชั้น 2 มีหน้าที่ คือ
1.1 ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการชมรมกิจกรรม และกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของชมรมกิจกรรม
1.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดี และอัตลักษณ์อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.3 บริหารจัดการระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา
1.4 ดูแลงานวินัยของนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง
- การควบคุมนักศึกษากรณีการทะเลาะวิวาทกันเอง (ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน)
- การควบคุมการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- การจัดซุ้มโซนพื้นที่ให้แก่นักศึกษา
- ควบคุมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาให้อยู่ภายในที่พักสูบบุหรี่ที่มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่ให้
- เฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจมีภายในมหาวิทยาลัย
1.5 บริการเก็บทรัพย์สินและส่งคืนทรัพย์สินสูญหาย
2. กองสวัสดิการนักศึกษา ที่ทำการอาคาร 6 ชั้น 2 มีหน้าที่ คือ
2.1 ดูแลและให้บริการเรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกประเภททั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
2.2 ดูแลและให้บริการด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)
2.3 ดูแลเรื่องงานรักษาพยาบาล (ห้องพยาบาล) และจัดบริการด้านสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.4 ดูแลประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยนานาชาติ
2.5 ให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
2.6 ดูแลเรื่องนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (รด.)
3. กองการกีฬา ที่ทำการ อาคาร 9 ชั้น 8 มีหน้าที่ คือ
3.1 คัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุนกีฬาทุกประเภท
3.2 จัดนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม รวมทั้งการแข่งขันประเภทอื่นที่เห็นสมควรเข้าร่วมแข่งขัน
3.3 ดูแลและให้บริการห้องออกกำลังกายของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3.4 ให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล เป็นต้น
3.5 ดูแลและให้บริการนักศึกษาเล่นกีฬา ที่ลานเด็กหอ
4. กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ที่ทำการ ห้อง 3405 อาคาร 3 ชั้น 4 มีหน้าที่ คือ
4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัย
4.2 คัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
4.3 จัดอบรมและให้ความรู้ด้านนาฎศิลป์และดนตรีไทยแก่นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ
4.4 จัดการแสดงตามที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร้องขอ
5. กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ทำการ ห้อง 7605 อาคาร 7 ชั้น 6 มีหน้าที่ คือ
5.1 ดูแลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
5.2 ให้บริการการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
5.3 ให้คำแนะนำและบริการการเลิกสูบบุหรี่
5.4 จัดหางานและฝึกงานให้แก่นักศึกษาตามที่นักศึกษาร้องขอ
5.5 ส่งข่าวสารและติดต่อกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
5.6 จัดอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่อาชีพ
5.7 จัดตลาดนัดอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยร่วมมือกับบริษัทในการเปิดรับสมัครพนักงาน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง และเชื่อถือได้

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
:: กิจกรรม ::
:: สถานที่ ::
:: วัน/เดือน/ปี ::
1. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
หอประชุม
1 สิงหาคม 2559
2. ค่ายลูกแม่ไทร..จิตใจงาม
หอประชุม
2 - 9 สิงหาคม 2559
3. เปิดโลกกิจกรรม
หอประชุม
1 - 2 กันยายน 2559
4. ประชุมเชียร์ นักศึกษา ปี 1
หอประชุม
22 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559
5. วันไหว้ครู
หอประชุม
15 กันยายน 2559
6. ปิดการซ้อมเชียร์ของนักศึกษาปี 1 ทุกคณะวิชา
สนามกีฬาอเนกประสงค์
16 กันยายน 2559
7. Freshman คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หอประชุม
19 กันยายน 2559
8. Freshman คณะบัญชี
หอประชุม
20 กันยายน 2559
9. Freshman คณะวิศวกรรมศาสตร์
หอประชุม
21 กันยายน 2559
10. Freshman คณะเศรษฐศาสตร์
หอประชุม
22 กันยายน 2559
11. Freshman คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
หอประชุม
23 กันยายน 2559
12. Freshman คณะบริหารธุรกิจ
หอประชุม
26 กันยายน 2559
13. Freshman คณะนิติศาสตร์
หอประชุม
27 กันยายน 2559
14. Freshman วิทยาลัยผู้ประกอบการ
หอประชุม
28 กันยายน 2559
15. Freshman คณะนิเทศศาสตร์
หอประชุม
29 กันยายน 2559
16. Freshman วิทยาลัยนานาชาติ
หอประชุม
30 กันยายน 2559
17. Freshmen มหาวิทยาลัย
สนามกีฬาอเนกประสงค์
4 พฤศจิกายน 2559
18. มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัย (รอบคัดเลือก)
มธ.ศูนย์รังสิต
1-15 พฤศจิกายน 2559
20. การแข่งขันฟุตซอลเด็กหอ
ลานอเนกประสงค์
28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559
19. มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัย (รอบมหกรรม) ครั้งที่ 44
นครราชสีมา
12-21 มกราคม 2560
23. กิจกรรมโยคะ (ทุกจันทร์ – พฤหัสบดี - ศุกร์)
ห้องกิจกรรม ป.ตรี
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559
21. เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
หอประชุม
7 เมษายน 2559
22. ประเพณีสงกรานต์
สวนร่มไทร
9 เมษายน 2559
26. โครงการ UTCC JOB FAIR 2017
หอประชุม
ติดตามจากเว็บไซต์กองแนะแนวฯ
27. โครงการ Open Up Your Mind
หอประชุม
ติดตามจากเว็บไซต์กองแนะแนวฯ
28. โครการพัฒนาบุคลิกภาพ
หอประชุม
ติดตามจากเว็บไซต์กองแนะแนวฯ
29. โครงการ UTCC Smart Excellent Program
หอประชุม
ติดตามจากเว็บไซต์กองแนะแนวฯ
30. กิจกรรมศิลปะบำบัด
หอประชุม
ติดตามจากเว็บไซต์กองแนะแนวฯ
31. โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
หอประชุม
ติดตามจากเว็บไซต์กองแนะแนวฯ
หมายเหตุ เว็บไซต์กองแนะแนวฯ http://department.utcc.ac.th/counseling

โครงสร้างกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ สำหรับนักศึกษา รหัส 59 (กิจกรรม 60 ชั่วโมง)
กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับ) จำนวน 30 ชั่วโมง
คือ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม จำนวน 24 ชั่วโมง
2. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง
3. เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง
กิจกรรมคณะ จำนวน 30 ชั่วโมง คือ กิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมตามข้อกำหนดของคณะ

คณะ/วิทยาลัย

กิจกรรมบังคับ

กิจกรรมเลือก

ชั่วโมง

บังคับโครงการ

ชั่วโมง

บังคับด้าน

ชั่วโมง

บริหารธุรกิจ

ปัจฉิมนิเทศ

6

ไม่มี

0

ไม่มีเงื่อนไข

24

บัญชี

เฟชชี่คณะ

9

ด้านบำเพ็ญประโยชน์

6

ไม่มีเงื่อนไข

9

ปัจฉิมนิเทศ

6

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์วิชาการ

3

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

3

ไม่มีเงื่อนไข

18

ปัจฉิมนิเทศ

6

มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

เชียร์ระดับคณะ

6

ไม่มี

0

ไม่มีเงื่อนไข

6

เฟรชชี่คณะ

6

วันเด็กมนุษย์

6

ปัจฉิมนิเทศ

6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจฉิมนิเทศ

6

อย่างน้อย 4 ด้าน

24

ไม่มีเงื่อนไข

0

นิเทศศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศ

6

ไม่มี

0

ไม่มีเงื่อนไข

24

วิศวกรรมศาสตร์

เชียร์ระดับคณะ

6

ไม่มี

0

ไม่มีเงื่อนไข

6

ค่ายภูมิใจวิศวลูกแม่ไทร

6

พัฒนาศักยภาพวิศวกรรมฯ

6

ปัจฉิมนิเทศ

6

นิติศาสตร์

บายศรีสู่ขวัญ

6

ไม่มี

0

ไม่มีเงื่อนไข

8

เชียร์ระดับคณะ

10

ปัจฉิมนิเทศ

6

ผู้ประกอบการ

Entrepreneur Day

6

ด้านบำเพ็ญประโยชน์

6

ไม่มีเงื่อนไข

3

ปัจฉิมนิเทศ

6

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6

ด้านส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา

3