วัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่เคยฉีดเข็มที่ 2 กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


วัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่เคยฉีดเข็มที่ 2 กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุณาอ่านรายละเอียดและมาตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่