ทำ+แมว-ไร

หรือความจริงแล้ว แมวต้องการจะยึดมอเรานะ !?
มาร่วมกันระดมสมองเพื่อบริหารจัดการ
“มวลน้อนแมวในมอเรา”
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ co-working อาคาร 3 ชั้น 2
เรียนเชิญมาร่วมกันหาทางออกเรื่องน้อนแมวในมหาวิทยาลัย
เปิดเวทีสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแม่บ้าน
นำการพูดคุยโดย ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชม. ด้านส่งเสริมศักยภาพ