You are here:

แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร)

brands_logo

โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการให้บริการ
ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

Required *

1.ข้อมูลบุคคล
 นาย   นาง   นางสาว 


1.1 ท่านเคยรับบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือไม่
 เคย   ไม่เคย 

1.2 ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
 อนุปริญญาหรือปวส.หรือปวท.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า

1.3  สถานภาพหรืออาชีพของท่านในปัจจุบัน(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
 ผู้ประกอบการธุรกิจ/บริการ
 ทายาทธุรกิจ
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
 พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ว่างงาน

1.4 วัตถุประสงค์ที่เข้ารับบริการ
 พัฒนาการบริหารจัดการ
 ขอคำปรึกษาด้านสินเชื่อ/เงินทุน
 พัฒนาบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า
 ขยายกิจการ
 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
 เพื่อการประกอบอาชีพ

ปรับปรุงการผลิต กรุณาระบุด้าน
 ลดต้นทุนการผลิต   กระบวนการทำงานดีขึ้น   ลดของเสีย 

ปรับปรุงการตลาด กรุณาระบุด้าน
 ขยายตลาดในประเทศ   ขยายตลาดต่างประเทศ 

1.5 ท่านทราบข่าวโครงการกิจกรรมนี้จากแหล่งใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 จดหมายเชิญชวนของหน่วยงาน 

 โทรศัพท์เชิญชวนของหน่วยงาน 

 หนังสือพิมพ์ 

 หนังสือพิมพ์ 

 เว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 โทรทัศน์หรือวิทยุ 

 จากการเข้ามาติดต่อที่หน่วยงาน 

 เจ้าหน้าที่เข้าไปเชิญชวนท่าน 

 E-mail เชิญชวนของหน่วยงาน 

 การแนะนำจากคนรู้จัก 

2. ข้อมูลสถานประกอบการ


3.ลักษณะธุรกิจ
3.1 รูปแบบธุรกิจ
 บุคคลธรรมดา
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 บริษัทจำกัด

3.2 ประเภทธุรกิจ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)

1) ธุรกิจการผลิต
 อาหารและเครื่องดื่ม
 อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
 กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ
 ยาสูบ
 เคมีภัณฑ์ เคมี
 อุปกรณ์ เครื่องจักรกล
 สิ่งทอ
 เครื่องแต่งกาย ขนสัตว์
 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
 การนำกลับมาใช้ใหม่
 เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์แสง
 ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
 ยานยนต์
 การพิมพ์ สื่อบันทึกข้อมูล
 การฟอกหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
 โลหะขั้นมูลฐาน
 อุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
 เครื่องใช้สำนักงาน
 ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้
 ผลิตภัณฑ์จากโลหะประดิษฐ์
 เครื่องเรือน
 บรรจุภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
 ผลิตภัณฑ์จากแก้ว เป่าแก้ว
 หัตถกรรม
 ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

2) ธุรกิจการค้า
 ค้าปลีกอย่างเดียว
 ค้าส่งอย่างเดียว
 ค้าส่งและค้าปลีกด้วย

3) ธุรกิจบริการ
 ก่อสร้าง
 บริการด้านคอมพิวเตอร์
 บริการด้านการศึกษา
 โรงแรม, ร้านอาหาร
 การวิจัยและพัฒนา
 บริการด้านสุขภาพ
 ขนส่ง, คลังสินค้า, ขนถ่ายสินค้า
 การท่องเที่ยว
 บริการให้เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์
 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
 บริการด้านนันทนาการวัฒนธรรม, กีฬา
 การบริการธุรกิจ เช่น กฎหมาย บัญชี วิจัยตลาด โฆษณา รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ฯลฯ

4. ทุนจดทะเบียน(บาท)

เงินลงทุนในเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา (ไม่รวมที่ดิน)

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานสำนักงาน(คน)

6.  การผลิต

% ของกำลังการผลิต

ปัจจุบันท่านสามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รวมทุกชนิด(กรุณาระบุหน่วย)

ต่อเดือนใน  1 ปี  คาดว่าจะผลิต

7. ยอดขาย

ปริมาณการขาย(กรุณาระบุหน่วย)

แหล่งตลาด

8. ปัจจุบันกิจการของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานหรือระบบคุณภาพของกิจการ สินค้า  ผลิตภัณฑ์ 
 ไม่ได้รับ
 ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือระบบคุณภาพ