You are here:

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

brands_logo
กิจกรรมสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมาย โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล
 นาย   นาง   นางสาว 

 ชาย   หญิง 

 ตามที่อยู่ข้างต้น   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
 ไทย   อื่นๆ ระบุ 

 พุทธ   คริสต์   อิสลาม   ฮินดู 

 น้อยกว่า 30 ปี   30-35 ปี   36-40 ปี   41-45 ปี   มากกว่า 45 ปี 


สำเร็จการศึกษาระดับ
 อาชีวศึกษา/ปวช./มัธยมปลาย
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 ต่ำกว่ามัธยมปลาย

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจการ
 ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ   ทายาทธุรกิจ 

ประเภทของอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ
 อุตสาหกรรมนวัตศิลป์และสิ่งทอ

ผู้ถือหุ้น

ประเภทธุรกิจของกิจการ คือ
1. การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้าที่ผลิต

2. การบริการ (โดยไม่มีการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลักษณะของบริการ

3. การค้าส่ง (ซื้อมา-ขายไป โดยไม่มีการผลิต) โปรดระบุประเภทสินค้า

4. การค้าปลีก (ซื้อมา-ขายไป โดยไม่มีการผลิตหรือค้าส่ง) โปรดระบุประเภทสินค้า

ท่านดำเนินธุรกิจมานานเพียงใด (ตอบเพียงข้อเดียว)

ธุรกิจของท่านอยู่ในรูปแบบใด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 เจ้าของคนเดียว   มีหุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด   บริษัทจำกัด 


วิสัยทัศน์ของกิจการ เกี่ยวกับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการขยายตลาด และกลยุทธ์วิธีทางการตลาดอย่างไร

เป้าหมายของธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. เพื่อขยายส่วนครองตลาดให้มากขึ้น 

 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็ง 

 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

ความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน (Differentiation) คือ (ตัวอย่างเช่น ลวดลายหรือวัสดุเฉพาะของท้องถิ่นเจ้าแรกและเจ้าเดียว ใช้สีย้อมสูตรพิเศษ ฯลฯ)

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. มีหน้าร้านเป็นของตนเอง (%) 

 2. ใช้ช่องทางจำหน่ายเป็นร้านค้าทั่วไป (%) 

 3. ใช้ช่องทางจำหน่ายในระบบโมเดิร์นเทรด (%) 

 4. มีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ (%) 

ผลการดำเนินงานในปี 2555


ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้ในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. รูปแบบ 

 2. ประโยชน์ใช้สอย 

 3. การตอบสนองความพึงพอใจด้านอารมณ์ 

 4. การตอบสนองความพึงพอใจด้านเหตุผล 

ลูกค้าให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ซึ่งกิจการพัฒนาขึ้นในประเด็นใดเป็นหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 1. รูปทรง 

 2. ประโยชน์ใช้สอย 

 3. วัสดุและฝีมือ 

 4. คุณภาพ 

 5. เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร หาไม่ได้จากที่อื่น 

 6. ราคา 

วัตถุประสงค์หลักที่เข้าร่วมโครงการ (ตอบเพียงข้อเดียว)
 เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าและสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้า
 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเสริมสร้างยุทธวิธีทางการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรม
 เพื่อจะได้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการขยายการตลาดไปยังผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558