You are here:

_

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามนี้

เพศ*
ชาย
หญิง
สถานะภาพ*
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
ศิษย์เก่า
อื่นๆ (โปรดระบุ) :  
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด*
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)มาก(4)ปานกลาง(3)น้อย(2)น้อยที่สุด(1)
1. ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้
2. ข้อมูลทันสมัย ทันเหตุการณ์ (ทั้งเนื้อหาและการนำเสนอ)
3. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากข้อมูล
4. ความพึงพอใจผู้รับบริการ