ประวัติกองสวัสดิการนักศึกษา

1
:: กองสวัสดิการนักศึกษา ::
   ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ 259/2550 เรื่อง โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2550 โดยมีการแยกงานสวัสดิการนักศึกษาออกมาเป็นกองหนึ่งในสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
   1. กองกิจกรรมนักศึกษา
   2. กองสวัสดิการนักศึกษา
   3. กองการกีฬา
   4. กองบริการแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   5. กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1
1
1
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานบริการ
พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา
   กองสวัสดิการนักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย งานแพทย์และพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาวิชาทหาร  บริการห้องกายบริหารสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังกำกับดูแลงานทุนการศึกษา เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น