อัตลักษณ์กองสวัสดิการนักศึกษา

25
:: อัตลักษณ์ ::
***เว้นไว้ใส่ข้อความ***

:: ปรัชญา/ปณิธาน ::
     มุ่งให้บริการเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล

:: ปณิธาน ::
     มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา

:: วิสัยทัศน์ ::
     กองสวัสดิการนักศึกษามุ่งพัฒนาการให้บริการสวัสดิการนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล

:: พันธกิจ ::
     1.ให้บริการสวัสดิการเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
     2.ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
     3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
     4.เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นอาชีพในระดับสากล
     5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
26
:: วัตถุประสงค์ ::
     1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการสวัสดิการนักศึกษาเช่นการปฐมพยาบาลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาวิชาทหาร
        และการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการบริการห้องกายบริหารสำหรับนักศึกษา
     2.สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาเช่นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
        และทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
     3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล
     4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพและได้มาตรฐานสากล
     5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

:: นโยบาย ::
***เว้นไว้ใส่ข้อความ***