การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ

การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ
:: เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน ::
1. แบบคำขอกู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Download>>>
แบบคำขอกู้
2. ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร (ต้องการขยายภาพให้คลิกที่รูป)