การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ

การเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ
:: เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน ::
1. แบบคำขอกู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Download>>>
แบบคำขอกู้
2. ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร (ต้องการขยายภาพให้คลิกที่รูป)
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการส่งโปรดเรียงลำดับเอกสารตามหมายเลขที่ระบุ
:: 1 ใบปะหน้า :: 2 แบบ e-Studentloan (กรอ.) :: 2.1 แบบ e-Studentloan (กยศ.)
:: 3 แบบฟอร์ม กยศ.มกค.101-1 :: 4 แบบฟอร์ม กยศ.มกค.101-2 :: 5 แบบฟอร์ม กยศ.มกค.101-3
:: 6 สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา :: 7 สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา :: 8 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย
:: 9 ใบแสดงเกรด GPA/GPAX :: 10 ใบกิจกรรมจิตอาสา :: 10.1 หลักฐานการทำจิตอาสา
:: 11 สำเนาบัตรประชาชน
(บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
:: 12 สำเนาทะเบียนบ้าน
(บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
:: 13 สำเนาสลิปเงินเดือน
(บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
:: 13.1 สลิปเงินเดือนฉบับจริง
(บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
:: 13.2 หนังสือรับรองเงินเดือน
(บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
:: 14 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม
(บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
:: 15 สำเนาบัตรข้าราชการ
ผู้ที่เซ็นรับรองในหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวผู้กู้ยืม (บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
สำเนาทุกฉบับต้องลงนามโดยเจ้าของเอกสารนั้นๆ