ระบบ e-Studentloan


:: ระบบ e-Studentloan ::

:: ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ e-Studentloan
    - ใช้โปรแกรม Internet Explorer ในการเข้าสู่ระบบ (การตั้งค่าเพิ่ม Internet Explorer)
    - ต้องมี E-mail ที่เป็นของตนเองเพื่อใช้สำหรับรับรหัสการยืนยันตัวตน (OTP) ในขั้นตอนลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และขั้นตอนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน
    - ระบบจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์หากไม่ตรงกันจะไม่สามารถยื่นคำขอกู้ผ่านระบบได้

:: การใช้งานระบบ e-Studentloan (Link คลิกที่หัวข้อ)
:: Menu ::
:: Link ::
    > การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
    > การเข้าสู่ระบบ e-Studentloan
    > การ Reset รหัสผ่าน (กรณีลงทะเบียนแล้วลืมรหัสผ่าน)
    > การบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ
    > การบันทึกสัญญากู้ยืมเงินฯ
    > การบันทึกค่าเล่าเรียน
    > การติดตามสถานะกู้ยืม
> คลิก <
> คลิก <
> คลิก <
> คลิก <
> คลิก <
> คลิก <
> คลิก <