กู้แบบ กรอ.

header kro
:: คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ::
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ผู้กู้ยืมจะต้องศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็น กรอ. ของมหาวิทยาลัยหอาการค้าไทย โดยแบ่งประเภทของผู้กู้ออกเป็น
   2.1 ผู้กู้รายใหม่ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 และไม่เคยกู้ กยศ./กรอ. มาก่อนในระดับปริญญาตรี/ปวส.
   2.2 ผู้กู้รายเก่า ต้องเป็นนักศึกษาที่เคยกู้ กรอ. ในปีการศึกษา 2556 - 2561
3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) โดยแบ่งเป็น
   3.1 ผู้กู้รายใหม่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. ต้องไม่น้อยกว่า 1.00
   3.2 ผู้กู้รายเก่า คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดปีการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 2.00
4. มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา โดยแบ่งเป็น
   4.1 ผู้กู้รายใหม่ มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
   4.2 ผู้กู้รายเก่า มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
5. ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
    ผู้กู้ยืมที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพ(อัตราเดือนละ 2,200 บาท) ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   5.1 กรณีบิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะ พิจารณาจากหลักฐานแสดงรายได้ต่อปีของ บิดาและมารดา
   5.2 กรณีผู้ปกครอง เป็นผู้อุปการะ พิจารณาจากหลักฐานแสดงรายได้ต่อปีของ ผู้ปกครอง
6. ผู้กู้ยืมสามารถขอกู้ยืมได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
7. คุณสมบัติอื่นๆ
   7.1 ผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   7.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
   7.3 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
   7.4 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
   7.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   7.6 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
21
11
12
เป็นผู้มีสัญชาติไทย
ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีสามารถกู้ค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท
เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ต้องไม่น้อยกว่า 2.00

:: เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน ::

1. แบบคำขอกู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Download>>>
แบบคำขอกู้
2. หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินประกอบด้วย
    :: หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
- แบบคำยืนยันคำขอกู้พิมพ์ได้จากระบบ E-Studentloan
- รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขนาด 1.5 นิ้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ นักศึกษา(ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ นักศึกษา
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สำหรับกองทุน กยศ./กรอ.
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยมี GPA (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) 2.00 ขึ้นไป
- แบบบันทึกโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
1 ฉบับ
1 รูป
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานกรณีคู่สมรส ของนักศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ คู่สมรส ของนักศึกษา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ คู่สมรส ของนักศึกษา
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานกรณีบิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ มารดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ มารดา
- สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้กรณี บิดา/มารดา เสียชีวิต)
- สำเนาใบหย่า (ใช้กรณี บิดา/มารดา หย่าร้าง)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานกรณีผุ้ปกครอง เป็นผู้อุปการะ (บิดา/มารดาไม่ได้เป็นผู้อุปการะโดยสิ้นเชิง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัวกรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจำ
- หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ คู่สมรส ของนักศึกษา (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
1 คน/ฉบับ
1 คน/ฉบับ
    :: หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัวกรณีไม่ประกอบอาชีพ/ประกอบอาชีพที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
- หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ.มกค.102)
- สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
หลักฐานเอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร ดังตัวอย่าง
>>> ตัวอย่างการเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ <<<

:: ขอบเขตการกู้ยืมเงิน ::

หลักสูตร/คณะวิชา/สาขาวิชา/กลุ่ม
ค่าเล่าเรียน/คน/ปี
ค่าครองชีพ/คน/ปี
:: คณะบริหารธุรกิจ ::
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต :
   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
60,000
26,400
:: คณะบัญชี ::
: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต :
60,000
26,400
:: คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ::
: หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
   สาขาวิชาภาษาไทย
   สาขาวิชาภาษาจีน
   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
   สาขาวิชาภาษาเกาหลี
60,000
26,400
:: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา
   สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
70,000
26,400
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ::
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
   สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
70,000
26,400
:: คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ::
: หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ/การจัดการอีเว้นท์
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
60,000
26,400
:: วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ::
: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต :
   Bachelor of Accountancy (หลักสูตรนานาชาติ)
: หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต :
   Bachelor of Art Programs in Business English (หลักสูตรนานาชาติ)
60,000
26,400
หมายเหตุ : การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปีผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติ
จะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร

:: ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ::
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ E-Studentloan และพิมพ์
2. เตรียมเอกสาร แบบคำขอกู้
3. พิมพ์สัญญาจากระบบ E-Studentloan
4. เซ็นสัญญา
5. ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ E-Studentloan
6. เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน
1. ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ E-Studentloan และพิมพ์
2. เตรียมเอกสาร แบบคำขอกู้ (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
3. พิมพ์สัญญาจากระบบ E-Studentloan (เฉพาะผู้กู้รายใหม่)
4. เซ็นสัญญา (เฉพาะผู้กู้รายใหม่)
5. ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ E-Studentloan
6. เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน