ลักษณะที่ 2 ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.)

header kro
ลักษณะที่ 2 ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.)
:: คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ::
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่จำกัดรายได้ (หากประสงค์กู้ค่าครองชีพจะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี)
3. เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
5. มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา โดยแบ่งเป็น
   5.1 ผู้กู้รายใหม่ มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. (ไม่จำกัดชั่วโมง)
   5.2 ผู้กู้รายเก่า มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
7. อายุไม่เกิน 30 ปีในปีการศึกษาที่ขอกู้
8. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
9. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
header kys

:: เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน ::

1. แบบคำขอกู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Download>>>
แบบคำขอกู้
2. หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินประกอบด้วย
    เอกสารประกอบการพิจารณา : ของนักศึกษา
- แบบคำยืนยันคำขอกู้พิมพ์ได้จากระบบ E-Studentloan (www.studentloan.or.th)
- รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขนาด 1 นิ้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ นักศึกษา(ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ นักศึกษา
- สำเนาใบแสดงผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ผ่านมาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่ขอกู้ยืม
- แบบบันทึกโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
1 ฉบับ
1 รูป
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    เอกสารประกอบการพิจารณา : คู่สมรส ของนักศึกษา (กรณีนักศึกษามีคู่สมรส)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ คู่สมรส ของนักศึกษา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ คู่สมรส ของนักศึกษา
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    เอกสารประกอบการพิจารณา : บิดา และมารดา ของนักศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ มารดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ มารดา
- สำเนาใบมรณะบัตร (กรณี บิดาหรือมารดา เสียชีวิต)
- สำเนาใบหย่า (กรณี บิดาและมารดา หย่าร้าง)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    เอกสารประกอบการพิจารณา : ผู้ปกครองของนักศึกษา (บิดา หรือมารดาไม่ได้เป็นผู้อุปการะโดยสิ้นเชิง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    เอกสารแสดงรายได้ครอบครัว : กรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจำ
- หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
   ไม่อนุญาตให้ใช้ Statement จากธนาคาร
- หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ คู่สมรส ของนักศึกษา (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
   ไม่อนุญาตให้ใช้ Statement จากธนาคาร
1 คน/ฉบับ

1 คน/ฉบับ
    เอกสารแสดงรายได้ครอบครัว : กรณีไม่ประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
- หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ.มกค.102)
- สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
หลักฐานเอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร ดังตัวอย่าง
>>> ตัวอย่างการเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ <<<

:: ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ::
ภาคเรียนที่ 1 :    
ขั้นตอน
ช่วงเวลา
สถานที่
1. ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ E-Studentloan และ Print
2. เตรียมเอกสารแบบคำขอกู้ (http://department.utcc.ac.th/utccswd)
3. พิมพ์สัญญาจากระบบ E-Studentloan
4. เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน
5. ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ E-Studentloan
6. เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน
มิ.ย. - ก.ย. 2563
มิ.ย. - ก.ย. 2563
ก.ค. - ก.ย. 2563
ก.ค. - ต.ค. 2563
ก.ค. - ต.ค. 2563
ก.ค. - ต.ค. 2563
www.studentloan.or.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
www.studentloan.or.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
www.studentloan.or.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาคเรียนที่ 2 :    
ขั้นตอน
ช่วงเวลา
สถานที่
1. ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ E-Studentloan และ Print
2. ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ E-Studentloan
3. เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน
พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564
พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564
ม.ค. - มี.ค. 2564
www.studentloan.or.th
www.studentloan.or.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเหตุ : ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามประกาศจาก http://department.utcc.ac.th/utccswd

:: ขอบเขตการกู้ยืมเงิน ::

หลักสูตร/คณะวิชา/สาขาวิชา/กลุ่ม
ค่าเล่าเรียน/คน/ปี
ค่าครองชีพ/คน/ปี
:: คณะบริหารธุรกิจ ::
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
60,000
26,400
:: คณะบัญชี ::
สาขาบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
สาขาบัญชี e-learning (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
60,000
26,400
:: คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ::
สาขาภาษาเกาหลี (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
สาขาภาษาจีน (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
สาขาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
สาขาภาษาไทย (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
สาขาภาษาอังกฤษและการแปล (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
60,000
26,400
:: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต)
สาขาเว็บและโมบายเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต)
70,000
26,400
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ::
สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
70,000
26,400
:: คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ::
สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต /คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์)
60,000
26,400
:: วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ::
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต/คณะบริหารธุรกิจ)
สาขาบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/คณะบัญชี)
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต/คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์)
60,000
26,400
หมายเหตุ : การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี
ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร