กู้แบบ กยศ.

header kys
:: คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ::
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 โดยแบ่งเป็น
   3.1 ผู้กู้รายใหม่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. ต้องไม่น้อยกว่า 1.00
   3.2 ผู้กู้รายเก่า คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดปีการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 2.00
4. มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา โดยแบ่งเป็น
   4.1 ผู้กู้รายใหม่ มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
   4.2 ผู้กู้รายเก่า มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
6. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
7. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
21
22
23
เป็นผู้มีสัญชาติไทย
ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ต้องไม่น้อยกว่า 2.00

:: เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน ::

1. แบบคำขอกู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Download>>>
แบบคำขอกู้
2. หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินประกอบด้วย
    :: หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
- แบบคำยืนยันคำขอกู้พิมพ์ได้จากระบบ E-Studentloan
- รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขนาด 1.5 นิ้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ นักศึกษา(ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ นักศึกษา
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สำหรับกองทุน กยศ./กรอ.
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยมี GPA (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) 2.00 ขึ้นไป
- แบบบันทึกโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
1 ฉบับ
1 รูป
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานกรณีคู่สมรส ของนักศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ คู่สมรส ของนักศึกษา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ คู่สมรส ของนักศึกษา
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานกรณีบิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ มารดา (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของ มารดา
- สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้กรณี บิดา/มารดา เสียชีวิต)
- สำเนาใบหย่า (ใช้กรณี บิดา/มารดา หย่าร้าง)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานกรณีผุ้ปกครอง เป็นผู้อุปการะ (บิดา/มารดาไม่ได้เป็นผู้อุปการะโดยสิ้นเชิง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
1 ฉบับ
1 ฉบับ
    :: หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัวกรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจำ
- หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ คู่สมรส ของนักศึกษา (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
1 คน/ฉบับ
1 คน/ฉบับ
    :: หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัวกรณีไม่ประกอบอาชีพ/ประกอบอาชีพที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
- หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ.มกค.102)
- สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (ห้ามใช้สำเนาหมดอายุ)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
หลักฐานเอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร ดังตัวอย่าง
>>> ตัวอย่างการเตรียมเอกสารกู้ยืมฯ <<<

:: ขอบเขตการกู้ยืมเงิน ::

หลักสูตร/คณะวิชา/สาขาวิชา/กลุ่ม
ค่าเล่าเรียน/คน/ปี
ค่าครองชีพ/คน/ปี
:: คณะบริหารธุรกิจ ::
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต :
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   สาขาวิชาการตลาด
      - การตลาดดิจิทัล
      - การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ
      - การตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
      - การตลาดเชิงกลยุทธ์
   สาขาวิชาการเงิน
      - การเงินและการธนาคาร 
      - การลงทุนและวาณิชธนกิจ
      - ฟินเทค
   สาขาวิชาการจัดการ
      - การจัดการเชิงกลยุทธ์
      - การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
      - การจัดการเพื่อนวัตกรรม
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   สาขาวิชาการข้อมูลขนาดใหญ่ ***อยู่ระหว่างพิจารณา***
   สาขาวิชาธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต ***อยู่ระหว่างพิจารณา***
50,000
26,400
:: คณะเศรษฐศาสตร์ ::
: หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต :
      - กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
      - กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
      - กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
      - กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
      - กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
50,000
26,400
:: คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ::
: หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   สาขาวิชาศิลปะการแสดง
50,000
26,400
:: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ::
: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
   สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ***อยู่ระหว่างพิจารณา***
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สายวิทยาศาสตร์) ***อยู่ระหว่างพิจารณา***
   สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร่ ***อยู่ระหว่างพิจารณา***
70,000
26,400
:: คณะนิเทศศาสตร์ ::
: หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
      - วารสารศาสตร์ดิจิทัล
      - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
      - ภาพยนตร์ดิจิทัล
      - การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
      - ภาพยนตร์ดิจิทัล
   สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
      - การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
      - การโฆษณา
      - การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
      - การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
50,000
26,400
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ::
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
   สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ***อยู่ระหว่างพิจารณา***
70,000
26,400
:: คณะนิติศาสตร์ ::
: หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต :
      - กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
      - กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
      - กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ
50,000
26,400
:: คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ::
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต :
   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
: หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต :
   สาขาวิชาการท่องเที่ยว
      - กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเรือสำราญ
      - กลุ่มวิชาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
      - กลุ่มวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
50,000
26,400
:: คณะการศึกษาปฐมวัย ::
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ***อยู่ระหว่างพิจารณา***
50,000
26,400
:: วิทยาลัยผู้ประกอบการ ::
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต :
   สาขาวิชาการประกอบการ
      - ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
      - ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
      - ผู้ประกอบการุรกิจสุขภาพและความงาม
      - ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
      - การประกอบการในองค์กร
50,000
26,400
:: วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ::
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต :
   Bachelor of Business Administration
   (หลักสูตรนานาชาติ)
   Bachelor of Business Administration in Tourism Management
   (หลักสูตรนานาชาติ)
50,000
26,400
หมายเหตุ : การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปีผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติ
จะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร

:: ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ::
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ E-Studentloan และพิมพ์
2. เตรียมเอกสาร แบบคำขอกู้
3. พิมพ์สัญญาจากระบบ E-Studentloan
4. เซ็นสัญญา
5. ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ E-Studentloan
6. เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน
1. ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ E-Studentloan และพิมพ์
2. เตรียมเอกสาร แบบคำขอกู้ (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
3. พิมพ์สัญญาจากระบบ E-Studentloan (เฉพาะผู้กู้รายใหม่)
4. เซ็นสัญญา (เฉพาะผู้กู้รายใหม่)
5. ยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ E-Studentloan
6. เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน