งานสวัสดิการนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา

 • พยาบาล
   
ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสังกัดกองกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 11 ชั้น 1... อ่านต่อ
• ประกันอุบติเหตุ
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมมือกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้บริการประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับ... อ่านต่อ
• นักศึกษาวิชาทหาร
การสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
      1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารอรับสิทธิ์ ที่มีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 ให้ขอรับใบแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.2)... อ่านต่อ
• ผ่อนผันทหาร
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
    ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเขียน แบบการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (ดาวโหลดจากที่นี่) หรือติดต่อขอรับแบบ... อ่านต่อ