ทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน


ทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

:: คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ::
1.   เป็นผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2561 
2.   เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ถึงภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  
3.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
4.   เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5.   เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย
:: รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ ::
      - ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
:: เอกสารสำหรับประกอบการสมัคร ::
1.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า – หลัง)
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา
3.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา – มารดา หรือ ผู้ปกครอง
4.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคต้นของปีการศึกษา 2561
:: กำหนดการ :: 
ช่วงเวลา
การดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน มกราคม ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน มกราคม ดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ยื่นเอกสารหลักฐาน ณ กองสวัสดิการนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์ทุนฯ
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ประกาศผลการสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์กองสวัสดิการนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน มีนาคม ยื่นเอกสารหลักฐานยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน พิธีมอบทุนฯ
หมายเหตุ คุณสมบัติ รายละเอียดทุน เอกสาร และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด