ผ่อนผันทหาร

การขอผ่อนผันการเข้าคัดเลือกรับราชการทหารกองประจำการ
    พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 7 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า "ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"
::คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันฯ::
    1. นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2539 (ทุกชั้นปี)
    2. นักศึกษาที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2539 ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่อนผันฯกับทางมหาวิทยาลัย
    3. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือไม่จบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
    4. กรณีเคยผ่อนผันฯกับสถานศึกษาเดิมมาก่อน ต้องดำเนินการผ่อนผันฯใหม่กับทางมหาวิทยาลัย
::หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ::
เอกสาร จำนวน
1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)  1 ฉบับ(กสน.102)
2. สำเนา สด.9 (กรณียังไม่ได้รับ สด.9 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
3. สำเนา สด.35 (กรณียังไม่ได้รับ ส.ด.35 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
4. สำเนา ใบโอนย้ายภูมิลำเนาทหาร สด. 10 (ใช้กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักศึกษา (ใช้กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับ สด.9 หรือ ส.ด.35) สำเนา 2 ฉบับ
6. สำเนา ทะเบียนบ้านนักศึกษา สำเนา 2 ฉบับ
7. สำเนา ทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา (ใช้กรณีที่อยู่ของนักศึกษาไม่ตรงกับภูมิลำเนาทหารใน สด.9 หรือ ส.ด.35) สำเนา 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ยื่นคำร้องล่วงหน้า 3 วันทำการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
1 ฉบับ
9. สำเนา หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (เอกสารในข้อ 8.) สำเนา 2 ฉบับ
::วัน เวลาและสถานที่ ยื่นเอกสารหลักฐาน::
ระยะเวลาการขอผ่อนผันฯ เวลา สถานที่
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559
(ในวันทำการเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
กองสวัสดิการนักศึกษา
อาคาร 6 ชั้น 2
::ขั้นตอนการขอผ่อนผันฯ::
    1. นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันฯที่กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2
    2. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ด “งานผ่อนผันทหารฯ” หน้าห้องกองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2
    3. นักศึกษาไปเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อใช้สิทธิ์การผ่อนผันฯในวันเกณฑ์ทหารตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35 ระบุ
::ข้อควรทราบ::
    1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯกับทางกองสวัสดิการนักศึกษาตามกำหนดการแล้วเท่านั้น
    2. เมื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันฯเรียบร้อยแล้วต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ ส.ด.35 มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
    3. ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯต่อมหาวิทยาลัยอีก แต่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อใช้สิทธิ์การผ่อนผันฯตามหมายเรียกฯ สด.35 ทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา (อายุไม่เกิน 26 ปี)
    4. เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ ถือว่าหมดเหตุผ่อนผันฯ ให้แจ้งต่ออำเภอตามภูมิลำเนาทหารทราบทันที ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารต่อไป