ผ่อนผันทหาร


ผ่อนผันทหารฯสำหรับนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตามกฎหมาย "ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"

:: คุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องผ่อนผันฯ
    1. นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2541 (ทุกชั้นปี)
    2. นักศึกษาที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2541 ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่อนผันฯกับทางมหาวิทยาลัย
    3. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือไม่จบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
    4. กรณีเคยผ่อนผันฯกับสถานศึกษาเดิมมาก่อน ต้องดำเนินการผ่อนผันฯใหม่กับทางมหาวิทยาลัย

:: หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
เอกสาร จำนวน
1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) >> Download <<
2. สำเนา สด.9 (กรณียังไม่ได้รับ สด.9 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
3. สำเนา สด.35 (กรณียังไม่ได้รับ ส.ด.35 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
4. สำเนา ใบโอนย้ายภูมิลำเนาทหาร สด. 10 (ใช้กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักศึกษา (ใช้กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับ สด.9 หรือ ส.ด.35) สำเนา 2 ฉบับ
6. สำเนา ทะเบียนบ้านนักศึกษา สำเนา 2 ฉบับ
7. สำเนา ทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา (ใช้กรณีที่อยู่ของนักศึกษาไม่ตรงกับภูมิลำเนาทหารใน สด.9 หรือ ส.ด.35) สำเนา 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ยื่นคำร้องล่วงหน้า 3 วันทำการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
1 ฉบับ
9. สำเนา หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (เอกสารในข้อ 8.) สำเนา 2 ฉบับ

:: ตัวอย่าง
แบบฟอร์มผ่อนผันทหารฯ สำเนา สด. 9 (หน้าและหลัง) สำเนา สด. 35 สำเนา ทะเบียนบ้าน นศ.
 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา  สำเนาหนังสือรับรอง นศ. สำเนา สด. 9 (หน้าและหลัง)
 สำเนา สด.35  สำเนาทะเบียนบ้าน นศ.  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
 หนังสือรับรอง นศ. (ตัวจริง)   สำเนาหนังสือรับรอง นศ.
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
    - โทร. 02-6976913