ผ่อนผันทหาร


ผ่อนผันทหารฯสำหรับนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562
ตามกฎหมาย "ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"

:: 1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องผ่อนผันฯ
    1. นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2542 (ทุกชั้นปี)
    2. นักศึกษาที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2542 ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่อนผันฯกับทางมหาวิทยาลัย
    3. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือไม่จบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
    4. กรณีเคยผ่อนผันฯกับสถานศึกษาเดิมมาก่อน ต้องดำเนินการผ่อนผันฯใหม่กับทางมหาวิทยาลัย

:: 2. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
เอกสาร จำนวน
1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) >> Download <<
2. สำเนา สด.9 (กรณียังไม่ได้รับ สด.9 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
3. สำเนา สด.35 (กรณียังไม่ได้รับ ส.ด.35 ติดต่อขอรับ ณ เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
4. สำเนา ใบโอนย้ายภูมิลำเนาทหาร สด. 10 (ใช้กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร) สำเนา 2 ฉบับ
5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักศึกษา (ใช้กรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับ สด.9 หรือ ส.ด.35) สำเนา 2 ฉบับ
6. สำเนา ทะเบียนบ้านนักศึกษา สำเนา 2 ฉบับ
7. สำเนา ทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา (ใช้กรณีที่อยู่ของนักศึกษาไม่ตรงกับภูมิลำเนาทหารใน สด.9 หรือ ส.ด.35) สำเนา 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ยื่นคำร้องล่วงหน้า 3 วันทำการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
1 ฉบับ
9. สำเนา หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (เอกสารในข้อ 8.) สำเนา 2 ฉบับ

:: 3. ตัวอย่าง
แบบฟอร์มผ่อนผันทหารฯ สำเนา สด. 9 (หน้าและหลัง) สำเนา สด. 35 สำเนา ทะเบียนบ้าน นศ.
 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา  สำเนาหนังสือรับรอง นศ. สำเนา สด. 9 (หน้าและหลัง)
 สำเนา สด.35  สำเนาทะเบียนบ้าน นศ.  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
 หนังสือรับรอง นศ. (ตัวจริง)   สำเนาหนังสือรับรอง นศ.
:: 4. ขั้นตอนการผ่อนผันทหาร
รายการ วัน/เดือน/ปี สถานที่
1. รับหมายเรียก สด.9 และ สด. 35 เมษายน - สิงหาคม 2562 สำนักงานสัสดีเขตหรืออำเภอ
2. ส่งหลักฐานเอกสารผ่อนทหารฯ ตามข้อ 2 กันยายน - 14 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
3. รายงานตัวเพื่อใช้สิทธิ์ผ่อนผันทหารฯ 1 - 12 เมษายน 2563 ตามหมายเรียก สด. 35
:: 5. ข้อมูลเพิ่มเติม
    - โทร. 02-6976913