ข่าวสารเงินกู้ กรอ.

ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย)

ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ
กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย)

:: กำหนดการทำสัญญา

วัน/เดือน/ปี คณะ เวลา สถานที่
4 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจ (กรอ.) รอบเช้า 9.00 - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
5 กันยายน 2560 บัญชี (กรอ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.)
6 กันยายน 2560 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (กรอ.)
7 กันยายน 2560 มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (กรอ.)
8 กันยายน 2560 International Program (กรอ.)
วิศวกรรมศาสตร์ (กรอ.)

:: เอกสารที่ต้องเตรียมมา
โปรดพาผู้ค้ำประกันมาด้วย 1 ท่าน
ผู้ค้ำประกัน คือ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษา
นักศึกษา จำนวน ผู้ค้ำประกัน (บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง)
ของนักศึกษาเท่านั้น
จำนวน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
5. ใบแจ้งค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
6. ใบเสร็จรับเงิน
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 (ถ้ามี)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
-
-
-
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 (ถ้ามี)
-
-
-
สำเนาทุกฉบับไม่ต้องเซ็นใดๆมาทั้งสิ้น ให้มาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่