ข่าวสารเงินกู้ กรอ.

กำหนดการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน" ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

กำหนดการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน"
ภาคเรียนที่ 1/2560
(เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

::ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้::

1. บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan<<< คลิก
วิธีบันทึก

2. ดำเนินการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน" ตามกำหนดการดังนี้
สิ่งที่ต้องเตรียมมา จำนวน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ห้ามหมดอายุ, ห้ามชำรุด)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนระหว่างที่ศึกษาอยู่)
3. ปากกาน้ำเงินเท่านั้น (ห้ามปากกาลบได้)
1
1
1

::กำหนดการ::
วัน/เดือน/ปี คณะ เวลา สถานที่
13 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจ (กรอ.) รอบเช้า 9.00 - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
14 กันยายน 2560 ทุกคณะยกเว้นบริหารธุรกิจ (กรอ.)

::หมายเหตุ::
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของนักศึกษาควรบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนมาเซ็น