ข่าวสารเงินกู้ กรอ.

ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำสัญญาและเซ็นค่าเทอม (กรอ.)


ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำสัญญาและเซ็นค่าเทอม (กรอ.)

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ขยายเวลาเปิดระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 1/2560 แก่สถานศึกษา

:: ดังนั้น ให้นักศึกษามาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดดังนี้
Download : รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำสัญญาและเซ็นค่าเทอม (กรอ.)
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "ทำสัญญา"

1. ให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกสัญญาค้ำประกัน
2. พาผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาตามกำหนดการในรายชื่อ
3. เตรียมหลักฐานที่จะมาเซ็นสัญญาดังนี้
นักศึกษา จำนวน ผู้ค้ำประกัน (พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง)
ของนักศึกษาเท่านั้น
จำนวน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
5. ใบแจ้งค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
6. ใบเสร็จรับเงิน
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 (ถ้ามี)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
-
-
-
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 (ถ้ามี)
-
-
-
สำเนาทุกฉบับไม่ต้องเซ็นใดๆมาทั้งสิ้น ให้มาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4.ติดต่ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมได้ที่กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3

ประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "เซ็นค่าเทอม"
1. บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนมาเซ็น
2. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน
3. ติดต่อเซ็นค่าเทอมตามกำหนดการ
4. ติดต่อเซ็นค่าเทอมได้ที่กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3