ข่าวสารเงินกู้ กรอ.

ประกาศ: การดำเนินการเรื่องกู้ยืม กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ทุกคน

ประกาศ: การดำเนินการเรื่องกู้ยืม กรอ.
ภาคเรียนที่ 2/2560
สำหรับนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ทุกคน

1)
เข้าระบบ e-Studentloan<<< คลิก เพื่อบันทึก "แบบคำยืนยันการขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2560" พร้อม print โดยนักศึกษาสามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561
วิธีบันทึก ตัวอย่างการ Print

2) บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan<<< คลิก โดยนักศึกษาสามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561
วิธีบันทึก

3) ดำเนินการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560" ตามกำหนดการดังนี้
วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ สถานที่
พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. บริหารธุรกิจ ห้องประชุม
อาคาร 23 ชั้น 7
พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น.
พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. International College
พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
เดิม ศุกร์ที่ 9 เป็น พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. บัญชี
เดิม ศุกร์ที่ 9 เป็น พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. วิศวกรรมศาสตร์
เดิม ศุกร์ที่ 9 เป็น พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 กองสวัสดิการนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงวันเซ็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กยศ./กรอ. 2/2560
เนื่องจากเป็นวันรับปริญญา จึงขออภัยมาในความไม่สะดวก

สิ่งที่ต้องเตรียมมา จำนวน
1. แบบคำยืนยันการขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2560 (Print จากระบบ e-Studentloan)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ห้ามหมดอายุ, ห้ามชำรุด)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนระหว่างที่ศึกษาอยู่)
3. ปากกาน้ำเงินเท่านั้น (ห้ามปากกาลบได้)
1
1
1
1

::หมายเหตุ::

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของนักศึกษาควรบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนมาเซ็น