ข่าวสารเงินกู้ กรอ.

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน หรือ ทำสัญญาค้ำประกัน การกู้ยืม กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน หรือ ทำสัญญาค้ำประกัน
การกู้ยืม กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561
ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ
Download >>> รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน หรือ ทำสัญญาค้ำประกัน กยศ.
2. ตรวจสอบสถานะในช่องหมายเหตุดังนี้
สถานะ การดำเนินการ
เซ็นใบยืนยัน • หลักฐานการเซ็นใบยืนยัน
   - สำเนาบัตรประชาชน นศ.
   - ปากกาน้ำเงิน
• ติดต่อกองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
• ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น.
• เพื่อดำเนินการเซ็นค่าเล่าเรียนหรือค่าครองชีพ (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ทำสัญญาค้ำประกัน • พา บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง มาทำสัญญาค้ำประกัน
• หลักฐานการเซ็นสัญญาค้ำประกัน
   - สำเนาบัตรประชาชน นศ.
   - สำเนาทะเบียนบ้าน นศ.
   - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย นศ.
   - สำเนาบัตรประชาชน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
   - สำเนาทะเบียนบ้าน บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
• ติดต่อกองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
• ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น.
• เพื่อดำเนินการทำสัญญาค้ำประกัน (ภาคเรียนที่ 1/2561)