ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ: รับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ: รับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจำปีการศึกษา 2560
:: ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ ::
1. ตรวจสอบรายชื่อตาม link ที่ให้ Download ข้างล่างโดย
   1.1 สำหรับ PC กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
   1.2 สำหรับ Smartphone หรือ iPad ให้มองหาสัญลักษณ์รูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
Download >>> รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 4)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 5)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 6)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 7)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 8)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 9)
รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 10)
2. จดลำดับที่ของตัวเองแล้วนำมาติดต่อรับได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
เริ่มรับได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อโปรดติดตามประกาศรอบต่อไป
:: สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ::
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ *ได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกินครั้งละ 40,000 บาท/ต่อคน
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ *เสียชีวิต นักศึกษาจะได้เงินสินไหมทดแทน จำนวน 400,000 บาท/ต่อคน
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/2013-04-18-08-17-28/student-welfare/insurance 

 

<table style="width: 720px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.deccanhospital.in/images/banner_slide_05.png" alt="" width="720" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong>ประกาศ: รับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong>ประจำปีการศึกษา 2560</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #800000;"><strong>:: ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ ::</strong></span><br /> 1. ตรวจสอบรายชื่อตาม link ที่ให้ Download ข้างล่างโดย <br />&nbsp; &nbsp;1.1 <strong>สำหรับ PC</strong> กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป<br />&nbsp; &nbsp;1.2 <strong>สำหรับ Smartphone หรือ iPad</strong> ให้มองหาสัญลักษณ์รูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป<br /><center>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 650px;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#999900" style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong>Download &gt;&gt;&gt;</strong></span></td>
<td bgcolor="#FFFF99" style="text-align: center;"><a href="/utccswd/images/Slideshow03/FistAid/PA_ID_2560_1.pdf" target="_blank"><strong>รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)</strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>2. จดลำดับที่ของตัวเองแล้วนำมาติดต่อรับได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 <br>
<center>
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
</center>
<center>เริ่มรับได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป</center> 3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อโปรดติดตามประกาศรอบต่อไป <br /> <span style="color: #800000;"><strong>:: สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ::</strong></span><br /> 1. กรณีประสบอุบัติเหตุ&nbsp;<strong>*ได้รับบาดเจ็บ</strong>&nbsp;นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกินครั้งละ 40,000 บาท/ต่อคน<br /> 2. กรณีประสบอุบัติเหตุ&nbsp;<strong>*เสียชีวิต</strong>&nbsp;นักศึกษาจะได้เงินสินไหมทดแทน จำนวน 400,000 บาท/ต่อคน<br /> <span style="color: #800000;"><strong>รายละเอียดเพิ่มเติม :</strong></span> <a href="/utccswd/index.php/2013-04-18-08-17-28/student-welfare/insurance%20" target="_blank">http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/2013-04-18-08-17-28/student-welfare/insurance&nbsp;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>