ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ: รับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ: รับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจำปีการศึกษา 2561
:: ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ ::
1. ตรวจสอบรายชื่อตาม link ที่ให้ Download ข้างล่างโดย
   1.1 สำหรับ PC กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
   1.2 สำหรับ Smartphone หรือ iPad ให้มองหาสัญลักษณ์รูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
Download >>> รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
2. จดลำดับที่ของตัวเองแล้วนำมาติดต่อรับได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
เริ่มรับได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อโปรดติดตามประกาศรอบต่อไป
:: สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ::
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ *ได้รับบาดเจ็บ นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกินครั้งละ 40,000 บาท/ต่อคน
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ *เสียชีวิต นักศึกษาจะได้เงินสินไหมทดแทน จำนวน 400,000 บาท/ต่อคน
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/2013-04-18-08-17-28/student-welfare/insurance 

 

<table style="width: 720px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.deccanhospital.in/images/banner_slide_05.png" alt="" width="720" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong>ประกาศ: รับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong>ประจำปีการศึกษา 2560</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #800000;"><strong>:: ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ ::</strong></span><br /> 1. ตรวจสอบรายชื่อตาม link ที่ให้ Download ข้างล่างโดย <br />&nbsp; &nbsp;1.1 <strong>สำหรับ PC</strong> กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป<br />&nbsp; &nbsp;1.2 <strong>สำหรับ Smartphone หรือ iPad</strong> ให้มองหาสัญลักษณ์รูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป<br /><center>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 650px;">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#999900" style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong>Download &gt;&gt;&gt;</strong></span></td>
<td bgcolor="#FFFF99" style="text-align: center;"><a href="/utccswd/images/Slideshow03/FistAid/PA_ID_2560_1.pdf" target="_blank"><strong>รายชื่อรับบัตรประกันนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)</strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>2. จดลำดับที่ของตัวเองแล้วนำมาติดต่อรับได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 <br>
<center>
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
</center>
<center>เริ่มรับได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป</center> 3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อโปรดติดตามประกาศรอบต่อไป <br /> <span style="color: #800000;"><strong>:: สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ::</strong></span><br /> 1. กรณีประสบอุบัติเหตุ&nbsp;<strong>*ได้รับบาดเจ็บ</strong>&nbsp;นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกินครั้งละ 40,000 บาท/ต่อคน<br /> 2. กรณีประสบอุบัติเหตุ&nbsp;<strong>*เสียชีวิต</strong>&nbsp;นักศึกษาจะได้เงินสินไหมทดแทน จำนวน 400,000 บาท/ต่อคน<br /> <span style="color: #800000;"><strong>รายละเอียดเพิ่มเติม :</strong></span> <a href="/utccswd/index.php/2013-04-18-08-17-28/student-welfare/insurance%20" target="_blank">http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/2013-04-18-08-17-28/student-welfare/insurance&nbsp;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>