ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ: รับบัตรสิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าฯ กับ Air Asia

Capture 00
ประกาศ: รับบัตรสิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าฯ กับ Air Asia
ประจำปีการศึกษา 2562
:: ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ ::
1. ตรวจสอบรายชื่อตาม link ที่ให้ Download ข้างล่างโดย
   1.1 สำหรับ PC กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
   1.2 สำหรับ Smartphone หรือ iPad ให้มองหาสัญลักษณ์รูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป
Download >>>
รายชื่อรับบัตรสิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าฯ กับ Air Asia
2. ติดต่อรับได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
เริ่มรับได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
:: สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ::
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaichamber.org/pages/view/292