ข่าวสารเงินกู้ กยศ.

ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย)

ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ
กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถาบัน (ยังไม่เคยกู้ที่ม.หอการค้าไทย)

:: ตรวจสอบรายชื่อ

Download >>>
รายชื่อนักศึกษาทำสัญญาค้ำประกัน กยศ.

:: กำหนดการทำสัญญา

วัน/เดือน/ปี คณะ เวลา สถานที่
4 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจ (กยศ.) รอบเช้า 9.00 - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยผู้ประกอบการ (กยศ.)
5 กันยายน 2560 บัญชี (กยศ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กยศ.)
6 กันยายน 2560 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (กยศ.)
7 กันยายน 2560 มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (กยศ.)
8 กันยายน 2560 International Program (กยศ.)
วิศวกรรมศาสตร์ (กยศ.)
นิเทศศาสตร์ (กยศ.)
นิติศาสตร์ (กยศ.)
เศรษฐศาสตร์ (กยศ.)

:: เอกสารที่ต้องเตรียมมา
โปรดพาผู้ค้ำประกันมาด้วย 1 ท่าน
ผู้ค้ำประกัน คือ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษา
นักศึกษา จำนวน ผู้ค้ำประกัน (บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง)
ของนักศึกษาเท่านั้น
จำนวน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
5. ใบแจ้งค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
6. ใบเสร็จรับเงิน
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 (ถ้ามี)
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
-
-
-
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 (ถ้ามี)
-
-
-
สำเนาทุกฉบับไม่ต้องเซ็นใดๆมาทั้งสิ้น ให้มาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่