ข่าวสารเงินกู้ กยศ.

ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาเก่าขอกู้ใหม่

ประกาศ: ทำสัญญาค้ำประกันกู้ยืมฯ
กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับนักศึกษาเก่าขอกู้ใหม่
1) ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันคือ บิดาหรือมารดาของนักศึกษา
ตัวอย่างการบันทึกสัญญากู้ยืมฯในระบบ e-Studentloan

2)ตรวจสอบรายชื่อวันและเวลาทำสัญญา

Download >>>
รายชื่อนักศึกษาทำสัญญาค้ำประกัน กยศ.

3) กำหนดการทำสัญญา

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 รอบเช้า 9.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น.
กองสวัสดิการนักศึกษา
อาคาร 3 ชั้น 3
วันพฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560

4) เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันทำสัญญา
โปรดพาผู้ค้ำประกันมาด้วย 1 ท่าน
ผู้ค้ำประกัน คือ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษา
นักศึกษา จำนวน ผู้ค้ำประกัน คือ บิดาหรือมารดา
ของนักศึกษาเท่านั้น
จำนวน
1. สำเนาบัตรประชาชน ห้ามหมดอายุ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรประชาชน ห้ามหมดอายุ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
-
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 (ถ้ามี)
-
สำเนาทุกฉบับไม่ต้องเซ็นใดๆมาทั้งสิ้น ให้มาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่