ข่าวสารเงินกู้ กยศ.

ประกาศ: การดำเนินการเรื่องกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ทุกคน

ประกาศ: การดำเนินการเรื่องกู้ยืม กยศ.
ภาคเรียนที่ 2/2560
สำหรับนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ทุกคน

1)
เข้าระบบ e-Studentloan<<< คลิก เพื่อบันทึก "แบบคำยืนยันการขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2560" พร้อม print โดยนักศึกษาสามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561
วิธีบันทึก ตัวอย่างการ Print

2) บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan<<< คลิก โดยนักศึกษาสามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561
วิธีบันทึก

3) ดำเนินการเซ็น "แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560" ตามกำหนดการดังนี้
วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ สถานที่
จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. บริหารธุรกิจ ห้องประชุม
อาคาร 23 ชั้น 7
จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. วิทยาลัยผู้ประกอบการ
จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. International College
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. นิเทศศาสตร์
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. นิติศาสตร์
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 9.00 น. มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. บัญชี
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. เศรษฐศาสตร์
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. วิศวกรรมศาสตร์
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมา จำนวน
1. แบบคำยืนยันการขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2560 (Print จากระบบ e-Studentloan)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ห้ามหมดอายุ, ห้ามชำรุด)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนระหว่างที่ศึกษาอยู่)
3. ปากกาน้ำเงินเท่านั้น (ห้ามปากกาลบได้)
1
1
1
1

::หมายเหตุ::

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของนักศึกษาควรบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนมาเซ็น