ข่าวสารเงินกู้ กยศ.

รายชื่อนักศึกษาเก่าประสงค์ขอกู้ฯ (กยศ. รายใหม่) ทำสัญญาค้ำประกันและยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

รายชื่อนักศึกษาเก่าประสงค์ขอกู้ฯ (กยศ. รายใหม่)
ทำสัญญาค้ำประกันและยืนยันค่าเล่าเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2561
ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ
Download >>> รายชื่อนักศึกษาเก่าประสงค์ขอกู้ฯ (กยศ. รายใหม่)

2. เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้ค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงินกองทุน
Website >>> https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

3. กำหนดการการเซ็นสัญญาค้ำประกันกู้ยืม
วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่
จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 รอบเช้า 9.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น.
(ดูรอบตามรายชื่อ)
กองสวัสดิการนักศึกษา
อาคาร 3 ชั้น 3

4. สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับการเซ็นสัญญาค้ำประกันกู้ยืม
- ต้องพาบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง มาด้วย 1 คน
เอกสารเพิ่มเติม

จำนวน (ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา

1

2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษา

1

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล นักศึกษา (ถ้ามีการเปลี่ยน)

1

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย นักศึกษา

1

5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง

1

6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง

1

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามีการเปลี่ยน)

1

***โดยเอกสารดังกล่าวต้องมาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น***