ข่าวสารเงินกู้ กยศ.

กำหนด: ส่งแบบคำขอกู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ นักศึกษาซึ่งไม่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำหนด: ส่งแบบคำขอกู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ
นักศึกษาซึ่งไม่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- เอกสารที่ใช่ส่ง http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/downloaddoc/21-downloads/99-loan-form
- ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/component/content/article/26-educationloan/194-studentloan-detail
- วิธีการเตรียมเอกสาร https://youtu.be/sb3A48XwXo0