ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีวิชาการ “ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีวิชาการ
“ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart)
ประจำปีการศึกษา 2559
:: เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา ขอให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. รายงานตัวและเข้าร่วมซ้อมรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารหอประชุม
2. เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามรอบคณะ


ตรวจสอบรายชื่อ >>> รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ “ทุนเรียนดีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart)
***กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยฯ ขอระงับการให้ทุน***