ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2560


:: คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ::
1.   เป็นผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2560
2.   เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ถึงภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
3.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4.   เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
5.   เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย

:: กำหนดการขอรับทุน ::
วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ
วันที่ 15 มกราคม 2561 ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ 22 มกราคม 2561
Download >>>
ใบสมัครทุนสมควรได้รับการสนับสนุน ปี 2560
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ยื่นเอกสารหลักฐาน ณ กองสวัสดิการนักศึกษา
วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 สัมภาษณ์ ณ กองสวัสดิการนักศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เดิม วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2561
เป็น ต้นเดือนมีนาคม 2561
ประกาศผลการสัมภาษณ์
ทางกองสวัสดิการนักศึกษาขอเลื่อนวันประกาศผลการสัมภาษณ์ตามประกาศข้างต้นจึงขออภัยในความไม่สะดวก

:: หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ::
1.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า – หลัง)
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา
3.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา – มารดา หรือ ผู้ปกครอง
4.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคต้น ปีการศึกษา  2560