ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ขอรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ปีการศึกษา 2560


ประกาศ: รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ขอรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน
ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษามา "รายงานตัวและสัมภาษณ์" ในช่วงวันเวลาที่กำหนด ดังตารางต่อไปนี้
Click>>> รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์รับทุนการศึกษา
ประเภท: สมควรได้รับการสนับสนุน ปีการศึกษา 2560
::สถานที่:: ห้อง 23701 (อาคาร 23 ชั้น 7)
::หมายเหต:: หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี