ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ปีการศึกษา 2560


ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน
ปีการศึกษา 2560

Download >>>
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้
1. เตรียมเอกสาร
   1.1 สำเนาบัตรนักศึกษา
   1.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชี (เลือก 1 ธนาคารที่เป็นชื่อนักศึกษา)
      - ธนาคารกรุงไทย
      - ธนาคารกรุงเทพ
      - ธนาคารกสิกรไทย
2. การถ่ายสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
3. เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
4. นำส่งกองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561