ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

พิธีมอบทุนสมควรได้รับการสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560


พิธีมอบทุนสมควรได้รับการสนับสนุน
ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ได้รับทุนสมควรได้รับการสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคนให้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามกำหนดการดังนี้
กำหนดการรับทุน
วัน/เดือน/ปี : วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
สถานที่ : ห้อง 5304 อาคาร 5 ชั้น 3
เวลา : 13.00 น. (ลงทะเบียน)

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้ารับทุนในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน