ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะและชั้นปี (UTCC-Smart) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะและชั้นปี (UTCC-Smart)
ประจำปีการศึกษา 2560
ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ :
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน
Download >>> รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะและชั้นปี (UTCC-Smart)

2. รายงานตัวรับทุนตามกำหนดการดังนี้
กำหนดการ :
วัน/เดือน/ปี กำหนดการ เวลา คณะ สถานที่
วันพุธที่ 29
สิงหาคม 2561
ซ้อมรับ
ทุนการศึกษา
13.00 น. ทุกคณะตามรายชื่อ หอประชุม
มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 30
สิงหาคม 2561
รับทุนการศึกษา 8.30 - 10.20 น. บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
วิทยาลัยนานาชาติ
10.30 - 12.15 น. บัญชี
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

3. การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ (งานพิธีการ)**