ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทย โดยถือกำเนิดขึ้นจากการประเมินจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ว่า มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี ในขณะเดียวกันหอการค้าซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจภาคต่างๆ ก็สามารถให้ความรู้ในแง่การปฏิบัติจริงและประสบการณ์ได้ เป้าหมายที่ศูนย์จะให้บริการคือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทย นับได้ว่ามีศักยภาพสูงในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในทุกด้าน ได้ร่วมกันให้การอบรมสัมมนาแก่ประชาชนทั่วไป ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น การอบรมให้แก่ธนาคารออมสิน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ โดยศูนย์มีแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

จัดการบริการทางวิชาการ ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ให้แก่นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านต่างๆ
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการของหน่วยงาน และพนักงานตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ติดตาม ประเมินผล และควบคุมให้การบริการวิชาการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

 

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.