วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดงานบริการวิชาการ

เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานภายในต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

 

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.