โครงการโครงการ รายงานเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาษาไทย (รายเดือน) THAILAND Economic & Business Review

เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญๆ รวมถึงบทความ และบทวิเคราะห์ต่างๆ
ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาษาอังกฤษ (ราย 3 เดือน) THAILAND Economic & Business Review

คัดเลือกข้อมูลจากรายงานฉบับภาษาไทย
ส่งให้ทีมผู้แปลดำเนินการแปลและ Edit ความถูกต้อง
ดำเนินการเผยแพร่ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.