> ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรอบรม/สัมมนา ซึ่งทุกคณะวิชา/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยศูนย์ฯเป็นผู้ประสานงาน จัดการ และประชาสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้งานบริการวิชาการใหม่ๆ เกิดขึ้น

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมใน ทุกกลุ่ม

วิธีการดำเนินงาน

ศูนย์ฯดำเนินการรวบรวมข้อมูลงานด้านการให้บริการวิชาการจากคณะ วิชา/หน่วยงาน

ศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรและความต้องการขององค์กรภายนอกเพื่อการ เปิดหลักสูตรอบรม/สัมมนา และงานวิจัย

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้ทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการ วิชาการด้านการจัดอบรม/สัมมนา งานวิจัยของคณะวิชา/หน่วยงาน และให้สามารถเกิดความร่วมมือในการจ้างดำเนินการทำวิจัย และจัดอบรม/สัมมนา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมการให้ บริการวิชาการแก่สังคมมากยิ่งขึ้น

คณะวิชา/หน่วยงาน จะได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆในด้านการทำวิจัย และอบรม/สัมมนา

 
 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | Download Course Materials| News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.