activities
newsletter
calendar
namelist
news

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์
(Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดสรรรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ดำเนินการด้านต่างๆดังนี้

- จัดงานแถลงข่าว
- ปฐมนิเทศ
- ติดต่อและเรียนเชิญวิทยากรมาบรรยาย
- เตรียมงานและประสานงานในด้านต่างๆระหว่างการอบรม อาทิ

  • จองสถานที่อบรม
  • จัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารหลัก
  • เตรียมเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

- ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษของผู้เข้าหลักสูตรในระหว่างอบรมและเสร็จสิ้นการอบรม อาทิ

  • กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง
  • กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  • กิจกรรมการดูงานในประเทศและต่างประเทศ
  • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในวาระต่างๆ

- เตรียมงานปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร
- จัดทำจดหมายข่าว TEPCoT Newsletter

ภาพกิจกรรมดูงานต่างประเทศ

 
Home | About Us | Our Services | Training Programs | Download Course Materials| News / Activities | Annual | Download | Contact Us
Copyright © 2009 www.utcc.ac.th/ascenter. All Rights Reserved
Best View for Firefox 3+ Browser 1152x864 pixel.