1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Management_policy

O

ffice of Computer Services  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มีนโยบายด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการเป็นแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ  โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  การใช้ทรัพยากรต่างๆ การใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยได้ให้ความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 

 1. การให้ความสำคัญกับลูกค้าผู้ใช้บริการ (Customer Oriented)
 2. การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 3. การให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Employees Innovation)

                         
โดยได้จำแนกนโยบายเพื่อมุ่งสู่แนวทางในการปฏิบัติดังนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางแผน การดำเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผลรวมถึงการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล
 2. มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ความสะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะได้  การให้บริการด้วยความเต็มใจ ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย หรือส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพื่อสามารถนำมาปรับปรุงการ ให้บริการได้อย่างเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. มุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะและการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ  โดยการอบรม และการพัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการ  และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
 5. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการแก่ผู้ใช้บริการlogo
 6. สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรม 5 ส   การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน  และการบริหารความเสี่ยง โดยนำนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  รวมถึงการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ : ISO 27001 
 7. มุ่งเน้นให้การจัดทำประกันคุณภาพภายใน สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วม
 8. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784